NHÓM 3: FIT FIVE

TRANG CHỦ

THÀNH VIÊN

ĐỒ ÁN

TÀI LIỆU

THÀNH VIÊN

STT         Họ Và Tên Chức vụ                                     Thông tin chi tiết                    
1 Trần Anh Linh Nhóm Trưởng Thông tin chi tiết 
2 Lê Hải Long Quản lý thời gian Thông tin chi tiết
3 Nguyễn khoa Lữ           Thư ký                         Thông tin chi tiết                    
4 Lê Đình Luân Thành viên gương mẫu Thông tin chi tiết
5 Lê Hữu Lý Thành viên gương mẫu Thông tin chi tiết